U bent hier

Grondslagen

Index van onderwerpen met verwijzing naar de NEN 15489, uitgangspunten en wet- en regelgeving,

Filteren is mogelijk door te zoeken met behulp van de elementen van de NEN 15489, de titel, de inhoud en de toelichting. Op vrijwel alle kolommen kan worden gesorteerd.

Titelaflopend sorteren Betreft Uitgangspunt Proces NEN 15489 Archiefwet Archiefbesluit Archiefregeling WOB WHOI WBP AVG Toelichting
Applicatieportfolio

Register van applicaties en formaten die gebruikt worden bij het digitaal werken. Ander woord is applicatieregister. Het portfolio is een onderdeel van het volgens de Archiefregeling voorgeschreven overzicht.

 

- art. 13 art. 20, 22-24 - - - - -
Archiefbeheer (verantwoordelijkheden)

Geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op de archiefvorming, de archiefbewerking, het beheer van de archiefdepots, de daarin berustende archiefbescheiden en het beschikbaar stellen daarvan.

- art. 3 ev. - - - - - - -
Archiefbescheiden als erfgoed

Erfgoed is een woord dat keer op keer verschijnt in publicaties, tijdschriften en kranten. Het heeft van oudsher twee hoofdbetekenissen.

1 het tastbare erfgoed zoals
- een breed scala aan voorwerpen en objecten vaak van museale aard, archieven en monumenten en landschap, literatuur, toneel, muziek, film en  televisie
voor deze groep wordt ook veel het begrippenpaar cultureel erfgoed gebruikt.

2 het immateriele erfgoed zoals
- hieronder vallen zaken als tradities, ideeën, geloof en het geheel aan normen, waarden en culturele prestaties van een cultuur

 

Uit: Frans Grijzenhout, Erfgoed: de geschiedenis van een begrip, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2006

- - - - - - -

Artikel 3.9 lid 3 en 4, 4.22 Erfgoedwet Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet).

Artikel 5.9 lid 4 van deze wet meldt dat opgravingsdocumentatie geen archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet is.

Archiefbewaarplaats

Een bij of krachtens de Archiefwet 1995 voor blijvende bewaring van archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats.

De aanwijzing wordt gedaan door de zorgdrager.

art. 1 sub f, 21 lid 1, 23, 25, 26, 28, 31 en 36 art. 13 art. 27-41, 47-51 - - - - -
Archiefruimte

Een ruimte bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging. Primair zijn in deze ruimten archiefbescheiden op te nemen die voor permanente bewaring in aanmerking komen.

art. 1 sub e, 21 lid 1 art. 13 art. 2-46, 57 - - - - -
Archiefzorg (verantwoordelijkheid)

Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer.

- art, 3, 30 – 34 - - - - - - -
Autorisatie

Verlening van machtiging voor toegang en gebruik van informatie.

- - - - - - - -
Beheer

Vormen van beheer zijn,

  1. technisch beheer,
  2. applicatiebeheer,
  3. functioneel beheer,
  4. gegevensbeheer
  5. records management en
  6. archiefbeheer.
art. 13, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 32 en 37 - - - - - - -
Beheerder archiefbewaarplaats

In de meeste gevallen is dat de door de zorgdrager aangestelde archivaris.

De archivaris

 

 

 

 

- art. 13, 15, 17, 18, 20.25, 26, 29, 32, 37 - - - - - - -
Beleid - Beheersregels

Beheersregels zijn Interne regels van een zorgdrager die de feitelijke werkzaamheden regelen, die tot doel hebben de archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.

- art. 23 lid 1, 27, 29 lid 2, 30, 32 lid 2, 35 en 37 lid 2 - - - - - - -

Pagina's