U bent hier

Uitbesteding van archiefwettelijke werkzaamheden

TitelUitbesteding van archiefwettelijke werkzaamheden
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2006
AuteursLauterbach, mr. Jolize J. R., & van der Vlies prof. mr. Inge C.
Publicatiedatum03/2006
UitgeverVrije Universiteit van Amsterdam Instituut voor Informatierecht
Plaats uitgaveAmsterdam
TaalNL
RefMan7993
Samenvatting

Dit onderzoek is een deelonderzoek van een mogelijk onderzoek naar de meest wenselijke rechtsvorm van archiefbeheer. In dit rapport is onderzocht of het binnen het kader van de huidige Archiefwet 1995 mogelijk is archiefwettelijke taken en bevoegdheden te laten uitvoeren door derden.

De Archiefwet 1995 heeft niet alleen een belangrijke recht- en bewijsfunctie, maar dient er ook toe archieven te bewaren voor het nageslacht, vanwege hun waarde voor het nationale erfgoed.
Het bestaan van deze verschillende functies leidt ertoe dat de Archiefwet 1995 een tweeledig juridisch karakter heeft. De publiekrechtelijke kant van de Archiefwet (de recht- en bewijsfunctie) vergt publiekrechtelijke waarborgen. De maatschappelijk- historische kant (de erfgoedwaarde) vergt met name het toedelen van plichten.
Binnen het publiekrechtelijke kader van de Archiefwet wordt invulling gegeven aan het publiekrechtelijke belang, maar wordt ook aandacht besteed aan het erfgoedbelang van archieven. Een voorbeeld van het laatste bieden de tamelijk uitvoerige regelingen voor zorgvuldige selectie onder andere met het oog op de erfgoedwaarde van de archiefbescheiden.
In dat kader zijn er veel feitelijke handelingen tamelijk gedetailleerd geregeld in de wet. Het feit dat feitelijk handelen gedetailleerd genormeerd is in een publiekrechtelijke regeling kan de suggestie wekken dat het om meer dan feitelijk handelen gaat. Bij nader onderzoek blijkt dat toch niet het geval te zijn.

Bij de bepaling van de mogelijkheden om archiefhandelingen op afstand te plaatsen, kan de aard van de op afstand te zetten handeling doorslaggevend zijn. Bij uitbesteding zijn voor feitelijk handelen immers andere waarborgen noodzakelijk dan voor handelingen waar publiekrechtelijke belangen mee gemoeid zijn.
Het zou de transparantie van de wet zeer ten goede komen om dit feitelijk handelen op een andere manier te normeren. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan lagere regelgeving, aan beleidsregels, of aan zelfregulering door het archiefveld zelf.Wat betreft mogelijke privatisering kan geconcludeerd worden dat er, behalve bij regelgevende bevoegdheden en het houden van toezicht, nauwelijks juridische beletsels zijn om de archiefwettelijke werkzaamheden uit te besteden aan derden.

Een mogelijk faillissement van een private archiefbeheerder vormt geen moeilijkheid voor het uitbesteden van archiefbeheer. Waarborgen moeten worden ingebouwd in de contractuele vormgeving van uitbesteding aan de private archiefbeheerder. Belangrijkste waarborg daarbij is, dat duidelijk moet worden afgesproken dat de archivalia eigendom blijven van de overheidsorganen.

Een belangrijk nadeel van privatisering binnen de grenzen van de huidige wet is echter dat daartoe een gecompliceerde regeling van alle taken en bevoegdheden nodig zou zijn. Dat zou de transparantie van de Archiefwet, vooral wat betreft de toedeling van bevoegdheden, zeker niet ten goede komen.

Binnen de kaders van de huidige Archiefwet 1995 wordt een operatie tot verzelfstandiging van archiefzorg en archiefbeheer door ons dan ook als een minder gerede oplossing aangemerkt.

Citation Keyref_7993
Share/Deel