U bent hier

Informatievoorziening openbare sector

TitelInformatievoorziening openbare sector
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar1988
Pagina's68
UitgeverMinisterie van Binnenlandse Zaken
Plaats uitgaveDen Haag
TypeNota
TaalNL
RefMan298
Other NumbersTK vergaderjaar 1987-1988, 20644, nrs 1-2
Samenvatting

Deze notitie gaat over het beleid voor de informatievoorziening in de openbare sector. Het gaat daarbij om de automatisering van de verwerking opslag en overdracht van informatie binnen en tussen overheidsinstanties en tussen overheden en bedrijven en burgers. Het informatievoorzieningsbeleid van de overheid staat in de belangstelling. Van oudsher was de interesse vooral afkomstig van organisatie- en informatiedeskundigen. Thans staat dit onderwerp meer en meer op de agenda van het politieke en ambtelijke management. Centraal in de motie-Kohnstamm staat de noodzaak van vergroting van de mogelijkheden voor politiek-inhoudelijke sturing van de overheidsinformatievoorziening. Immers de invloed van de toepassing van de informatietechnologie biedt kansen, maar ook bedreigingen voor de kwaliteit van het bestuur in de openbare sector. Daarenboven wordt momenteel een aantal knelpunten gesignaleerd, die een doeltreffende en doelmatige informatievoorziening belemmeren.

Overheidsinformatievoorziening staat daarom terecht op de politieke agenda. Het is de taak van de overheid voor de verdere ontwikkeling en de inrichting van de informatievoorziening een beleidskader te formuleren waardoor het gebruik van informatietechnologie binnen de overheid, maar ook in het verkeer met de samenleving, in goede banen wordt geleid. Doel daarbij is een situatie te creëren waarin alle autonome organen in de openbare sector - ieder afzonderlijk, maar ook als totaal - de taken en verantwoordelijkheden, met de door hen gewenste gebruikmaking van de informatietechnologie, optimaal kunnen waarmaken.
Uitgangspunt van het kabinet is de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening. Van de verschillende organen in de openbare sector. Iedere minister, ieder provincie- en gemeentebestuur is zelf verantwoordelijk voor de eigen informatievoorziening. Bepaalde ministers coördineren daarenboven de informatievoorziening op deelgebieden (informatie over objecten, over sectoren van overheidszorg of beheersinformatie). De Minister van Binnenlandse Zaken is algemeen- coördinerend minister voor de informatievoorziening.

Een van de belangrijkste instrumenten om het beleidsdoel van het kabinet te bereiken is het Besluit lnformatievoorziening in de Rijksdienst (Besluit IVR). Dit Besluit dient te worden geactualiseerd. Daarbij wordt tevens een aantal politiek-inhoudelijke beginselen en spelregels voor de inrichting van de overheidsinformatievoorziening geaccentueerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: het beperken van informatievragen en gegevensverstrekking tot noodzakelijke gevallen, de wenselijkheid informatie te verzamelen zo dicht mogelijk bij de burger of de instelling over wie die informatie gaat, het aan voorschriften binden van koppeling van gegevens, het beperken van dubbele gegevensverzamelingen, enzovoort.
Voorts worden de taken van en de taakverdeling tussen coördinerende ministers voor deelgebieden van de informatievoorziening; bijvoorbeeld de persoonsinformatie of informatie over voer- en vaartuigen, en de algemeen-coördinerend minister in het herziene Besluit IVR vastgelegd. Teneinde de autonome, eigen verantwoordelijkheid goed inhoud te kunnen geven, worden aldus enkele voorschriften gegeven voor de rijksdienst. Belangrijke bepalingen zijn:

  • de verplichting van iedere minister om voor onder zijn verantwoordelijkheid vallende deelgebied(en) van de informatievoorziening speciale adviesorganen in het leven te roepen en structuurschetsen op te stellen;
  • de verplichting van iedere minister om informatieplannen voor (delen van) het desbetreffende ministerie te maken en deze te zenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken, die deze vervolgens toetst aan het Besluit IVR;
  • de taak van de Minister van Binnenlandse Zaken om jaarlijks op of kort na Prinsjesdag aan de Tweede Kamer een overzicht te verstrekken van de stand van zaken met betrekking tot de overheidsinformatievoorziening;
  • de verplichting dat risicovolle projecten vóóraf worden onderworpen aan een onafhankelijk contra-expertise-onderzoek;
  • het voorschrift dat voortaan in wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur of in de toelichtingen daarop zogenaamde informatieparagrafen worden opgenomen;
  • het voornemen dat de ministers gemeente- en provinciebesturen slechts zullen verplichten tot het verstrekken van systematische informatie wanneer dat geregeld wordt bij of krachtens wet en er afspraken zijn gemaakt omtrent de compensatie van de financiële gevolgen en dat zij over het at dan niet verplicht verstrekken van systematische informatie door lagere overheden éérst overleg zullen voeren met de Minister van Binnenlandse Zaken.

Deze beleidsnotitie geeft slechts ten dele een antwoord op de vraag naar de inhoud en financiële omvang van het overheidsinformatievoorzieningsbeleid. De opstelling van een dergelijk overzicht kost nog enige tijd. Omstreeks Prinsjesdag van dit jaar zal dit overzicht worden gepubliceerd.
Vanuit de algemeen-coördinerende taak stimuleert de Minister van Binnenlandse Zaken kansrijke ontwikkelingen op het gebied van de overheidsinformatievoorziening en treft hij een aantal maatregelen en voorzieningen. Hij doet dit, zowel op grond van het eerder genoemde Besluit Informatievoorziening in de Rijksdienst, als met het oog op het wegnemen van knelpunten die thans worden gesignaleerd. In deze beleidsnotitie komt onder meer aan de orde: de datacommunicatie en het bevorderen van het gebruik van standaarden daarvoor. In dit verband zijn onder meer van belang de werkzaamheden van de Centrale Commissie Overheidsinformatievoorziening (CCOI) die moeten leiden tot een zogenaamde (Datacommunicatie-Atlas) en het kabinetsbeleid gericht op het tot stand brengen van nationale en internationale normen voor datacommunicatie. Voorts wordt onder meer aandacht besteed aan het vergroten van kennis op het terrein van de informatievoorziening bij politici en ambtenaren via opleiding en kennis-uitwisseling en via verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Eveneens gaat deze beleidsnotitie dieper in op de inschakeling van het bedrijfsleven, de vraagstukken van kostenberekening en kostendoorberekening en op de beveiliging van de overheidsinformatievoorziening.

Aantekeningen

Beleidsnota die de aanzet heeft gegeven voor de andere (digitale) overheid.

Short TitleBIOS nota I
Citation Keyref_298

Levenscyclus:

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
zondag, 16 februari 2020 - 9:42pm
Share/Deel