U bent hier

E-overheid: Evolutie of revolutie?

TitelE-overheid: Evolutie of revolutie?
PublicatietypeArtikel
Publicatiejaar2001
AuteursPrins, J.E.J.
Volume76
UItgaveNederlands Juristenblad
TaalNL
RefMan3768
Samenvatting

Er zit een grote kloof tussen sollen und sein. Een kloof waarvan de meeste overheidsorganisaties bij al hun optimistische plannenmakerij geen rekening houden, met alle risico's van dien.

Aantekeningen

Overwegingen in de laatste paragraaf:

".... Het op elektronische wijze uitwisselen van berichten of verrichten van overheidsdiensten levert op de korte termijn menig belangrijk voordeel op. Een blik op de toekomst leert echter dat deze voordelen als sneeuw voor de zon zullen wegsmelten als er geen welbewuste keuzes worden gemaakt bij het vormgeven van de ambities voor een elektronische overheid. Deze keuzes hebben niet alleen betrekking op technische en administratief-organisatorische aspecten, maar ook op de concrete juridische implicaties. Digitalisering van de overheid brengt belangrijke juridische risico's met zich mee. Dit is met name het geval indien er op beleidsniveau onvoldoende aandacht is voor de problemen op de werkvloer bij de implementatie, operationalisatie en uitvoering van het veelal toch complexe juridisch kader. Bij het realiseren van de benodigde brede en actuele voorlichting aan de betrokken functionarissen over de juridische consequenties van elektronische communicatie en informatievoorziening kan overigens goed gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden als Internet en Intranet.
Niet alleen zal men bij het formuleren van ICT-plannen voor de overheid oog moeten hebben voor de juridische consequenties en de vertaling daarvan naar de praktijk. Andersom is het bij het opstellen dan wel aanpassen van wet- en regelgeving die de werkprocessen van de overheid beïnvloedt, ook van belang dat de consequenties daarvan voor de digitalisering van de overheid helder zijn. In feite zou in het wetgevingstraject een verplichte toets op dit punt opgenomen moeten worden. Bij de ontwikkeling van een adequaat juridisch kader kan men overigens niet alle juridische consequenties vooraf afdekken of overzien. De eigen dynamiek van informatiseringsprojecten kan juridische risico's met zich mee brengen. Sommige van de juridische knelpunten ontstaan pas op het moment dat de ‘elektronische routine’ zich ontwikkelt. Daarom is het van belang om binnen ICTprojecten een continue vorm van juridische toetsing (audits) in te bouwen. ......
"

 

URLhttp://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai%3Atilburguniversity.edu%3Apublications%2F75784524-4154-4ed3-b359-7e3192320285
Citation Keyref_3768
Share/Deel