U bent hier

De archiefordening en de Universele Decimale Classificatie

TitelDe archiefordening en de Universele Decimale Classificatie
PublicatietypeBoek
Publicatiejaar1948
Pagina's19
Publicatiedatum10/1948
UitgeverVereniging van Nederlandse Gemeenten
Plaats uitgaveDen Haag
TaalNL
RefMan10070
Trefwoord(en)archiefordening, decimaal stelsel, dossierstelsel, udc, zaaksgewijs werken, zaaksgewijze ordening
Samenvatting

In de loop der jaren heeft zich in de ordening der archieven een ontwikkeling voltrokken, die niet alleen belangstelling trekt en meer aandachtgaat vragen, doch die tevens noopt tot bezinning omtrent de grondslagen, waarop die ontwikkeling zich moest en moet voltrekken.
Er blijkt een onderschatting te zijn van de betekenis van de documentatie in haar geheel, wanneer we zien op welke wijze de moderne archiefverzorging dikwijls wordt besproken en beoordeeld, terwijl een juist begrip, een duidelijke voorstelling van en ervaring met de theoretische zowel als de practische vraagstukken ontbreekt.
Bij hen, die zich ernstig bezig houden met de moderne archief verzorging, met de bedoeling vooral om de archieven te doen aanpassen aan de eisen van de administratie in de moderne tijd en die daarbij ook aandacht schenken aan de decimale klassificatie, valt het op hoe oppervlakkig over deze klassificatie wordt geoordeeld en hoe luchtig deze wordt becritiseerd of verheerlijkt. Met welk een slordigheid b.v. wordt gesproken over het "decimale stelsel" alsof het "decimale" de grondslag vormt voor de stelselmatigheid in de archief ordening.

Voor een juist inzicht in de betekenis daarvan, maar in het bij zonder voor een juiste waardering van de mogelijkheden, welke daarmede verkregen kunnen worden, is het van belang, dat hieraan meer aandacht wordt besteed, welke tot verheldering kan leiden. Een poging daartoe menen we in het onderstaande te moeten doen, daarbij uitgaande van de ervaring, dat in het "decimale stelsel" een middel te vinden is om te komen tot het doel: een aan de behoeften van de moderne administratie aan te passen stelsel van archiefordenìng; een practisch hanteerbaar stelsel voor hen, die geroepen zijn in de "stukken" een zodanige orde te scheppen, dat het archief een duidelijk beeld geeft van de wijze, waarop de administratie haartaak vervult en waarin de van belang zijnde aspecten tot hun recht komen, zulks in de eerste plaats ten behoevevan de administratie zelf, doch in het bijzonder geldt dit voor de overheidsadministratie mede in het belang der historie.

Aantekeningen

Brochure aangetroffen in het semistatisch archief van de gemeente Leeuwarden.

Citation Keyref_10070

Levenscyclus:

Datum eerste publicatie: 
maandag, 17 oktober 2016 - 11:45pm
Share/Deel