U bent hier

Criteria voor kwaliteiten

Een poging tot indeling van het onderdeel kwaliteit van mijn model:

In het informatiebeheer staat eigenlijk de beantwoording van een aantal vragen centraal

 1. is de informatie op te nemen?
 2. is de informatie te vertrouwen?
 3. is de informatie terug te vinden?
 4. is de informatie langere tijd te bewaren?
 5. is de informatie geschikt voor hergebruik?

Deze vragen hebben betrekking op de volgende aspecten die te vertalen zijn naar kwaliteitseisen

 • de informatie is van belang

  • In dit geval gaat het om de belangen en risico-afwegingen om over informatie te (blijven) beschikken. Er zijn in dat geval criteria nodig om informatie te verwerken en de bewaartermijnen te bepalen

 • de informatie is betrouwbaar en authentiek

  • er zijn voldoende maatregelen genomen om aan te tonen dat de te gebruiken informatie beschikbaar, juist, controleerbaar, volledig interpreteerbaar

  • de informatie is dat wat het beweert te zijn, het is onweerlegbaar

 • de informatie is vindbaar en toegankelijk
   
  • er zijn voldoende kenmerken (metadata) vastgelegd om de toegankelijkheid en vindbaarheid te garanderen
    
 • de opslag en bewaring voorzien in het voortbestaan van de informatie en zij is leesbaar
   
  • er zijn maatregelen genomen ten aanzien van de technische omgeving waarbinnen de informatie wordt opgeslagen en bewaard.
    
 • hergebruik van de informatie is mogelijk
   
  • er zijn maatregelen genomen waardoor beschikbaarheid en uitwisseling van informatie mogelijk is.

Toevoeging 10/2/2016: zie ook de wat uitvoeriger geformuleerde uitgangspunten op deze site.  

Sharte this / Add this: 
Datum eerste publicatie: 
dinsdag, 17 augustus 2004 - 8:15am
Share/Deel