U bent hier

Citatenlijst

Overzicht van opgenomen citaten, stellingen en uitspraken. Er valt te zoeken op onderwerp, auteur of herkomst, er valt ook te sorteren op titel, auteur of herkomst.

Titel Inhoud Auteur Herkomst Informatiemodel Levenscyclus Trefwoord
A contrario

De tekst: 'Iedere conversie of migratie van digitale archiefbescheiden die niet geschiedt met inachtneming van de artikelen 2, 3 en 4, is een vervanging in de zin van artikel 7 van de Archiefwet 1995 '

luidt a contrario

'Iedere conversie of migratie van digitale archiefbescheiden die geschiedt met inachtneming van de artikelen 2, 3 en 4, is geen vervanging in de zin van artikel 7 van de Archiefwet 1995.'

Rienk Jonker

A contrario tekst artikel 5 lid 2 van de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden.

Afhankelijkheid

We hebben systemen ontworpen die we niet meer kunnen beheersen, en we hebben ons volledig van die systemen afhankelijk gemaakt.

Hoe groter het technisch vernuft, des te kwetsbaarder en machtelozer we zijn geworden.

Koen Koch

De ramp van dertig graden, Trouw 7 juli 2001

Afleiding

Verder zien we over de gehele linie een overschatting van technologische oplossingen. Al eerder waarschuwden wij voor de valkuil van ICT-enthousiasme: bestuurders hebben vaak onvoldoende zicht op de mogelijkheden, en vooral op de onmogelijkheden van ICT. Dat verhoogt het risico dat ze technische mogelijkheden overschatten. Tegelijkertijd onderschatten ze de hoeveelheid tijd, geld en menskracht die de daadwerkelijke realisatie van ICT-projecten zal gaan kosten.

Algemene rekenkamer

Informatiehuishouding van het Rijk Overzicht van een dynamisch vraagstuk, een achtergrondstudie, blz 7

Alfabetische orde

De alfabetische rangschikking heeft iets wonderbaarlijks. Onder de schijn van een volmaakte orde verbergt zij het minst samenhangende, het meest chaotische. Onberispelijk staan de artikelen van een woordenboek of een encyclopedie in de keurige kolommen, maar hun inhoud is in al zijn bontheid en dooreengeworpenheid hiervan het waarachtige tegendeel.

Belcampo

De Kogel. Uit zijn bundel 'Al zijn fantasieën', blz. 422

Alles bewaren?

The key point behind appraisal is that not everything can be kept forever. There are not sufficient resources to support such an approach, either in the storage and preservation of the records or in the resources required to make the records accessible either now or over time. This means at its most fundamental, appraisal is a risk management process based on known facts and reasonable expectations.

Australian Society of Archivist

Appraisal statement van de Australian Society of Archivist, 2005

Amateurisme

Een overheid die als amateur bestuurt zal ook als amateur registreren en archiveren. En vooral vergeten, veel vergeten.

Roger Vleugels

Transparant bestuur; De Bijlmerwaarheid, Binnenlands Bestuur van 26 maart 1999

Archief

Een archief is het geheel der geschrevene, geteekende en gedrukte bescheiden, ex officio ontvangen of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner ambtenaren, voorzoover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of dien ambtenaar te berusten.

S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin Th.Az

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. §1

Archief (in de realiteit)

Een observatie onder andere naar aanleiding van de toeslagenaffaire (er is natuurlijk veel meer):

Een archief is  een op basis van eigenbelang van bestuurders of ambtenaren en/of op basis van door bestuurders en/of ambtenaren voorgewend belang van derden  verzameld geheel van  informatie met (minimale) context.

Dozen

 • Deze observatie is met name op overheden van toepassing.
 • Het eigenbelang betreft het zonder last van hindermacht, toezichthouders, rechtelijke macht en burgers dat kunnen doen wat slechts voor een klein deel van het gemeen van nut is.
 • Het voorgewende belang van derden, (inspraak, rechtsbescherming, openbaarheid, transparantie) is vooral een vorm van framing en hoeft door bestuurders of ambtenaren niet serieus genomen te worden. Wat dus ook gebeurt.
 • Wanneer sprake is van de uitvoering van de taken en werkzaamheden van overheden wordt het woord business te pas en vooral te onpas gebruikt. Echter een overheid is geen business.
 • Bestuurders zijn de politieke verantwoordelijken en ambtenaren de ambtelijke verantwoordelijken voor de uitvoering van maatschappelijke- en overheidstaken.
 • Legitimatie voor het gedrag van bestuurders en ambtenaren is wetgeving die volstaan met mooie ondoorgrondelijke volzinnen zonder bestuurlijke of ambtelijke consequenties.
 • Onderbouwing voor het gedrag van bestuurders en ambtenaren bestaat veelal uit wetenschappelijke prietpraat en afleidend en misleidend taalgebruik zodanig dat de echt belanghebbenden, vertegenwoordigers van hindermacht en bevoegde toezichthouders en burgers (inwoners) alsook de rechterlijke macht op het verkeerde been worden gezet of zich op het verkeerde been laten zetten.
 • Alles wat niet het eigenbelang dient wordt of
  • (1) op wat voor manier dan ook als niet archiefwaardig aangemerkt en als gevolg daarvan direct zonder meer vernietigd of
  • (2) met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer als (schijn)argument zo snel mogelijk verwijderd of
  • (3) anderszins onder de schijn van transparantie en verantwoording vernietigd via formele (niet te begrijpen) selectielijsten.
 • Netto resultaat in ieder geval is dat in veel gevallen relevante informatie, informatie die er toe doet niet meer beschikbaar is. Wat overblijft is beperkt tot een ambtelijke bestuurderswerkelijkheid.
 • Het archief is voor bestuurders en ambtenaren alleen maar leuk cultureel erfgoed. En cultuur smijt niets op ....
Rienk Jonker -
Archief - organisch construct

Een archief is een organisch geheel in die zin dat, hoewel de inrichting een construct of ontwerp is, wat opgenomen wordt en de manier van gebruik volledig vrij is.

- -
Archief en collectieve identiteit

Democratie is een ideaal waarvan de realisatie via democratisering dichterbij komt. Of nog: democratie is een toekomstgericht project, is steeds in ontwikkeling. Een samenleving kan echter pas vooruit kijken als het verleden een plaats heeft, als ze kan buigen op een integer geheugen, zodat op een organische manier een collectieve identiteit kan worden gevormd. Archieven vrijwaren dit recht op een eigen geschiedenis en staan mee garant voor het geheugen van de samenleving. Al kunnen we ‘hét geheugen’ best tussen aanhalingstekens plaatsen. Waar enkel op de grootste gemene deler wordt gefocust, dreigt immers manipulatie en/of revisionisme.

Geertrui Elaut

Archief en democratie; Een bibliografische inleiding (blz 11)

Archief en democratie

Effective democratisation can always be measured by this essential criterion: the participation in and the access to the archive, its constitution, and its interpretation.

Jacques Derrida

Weblog Depotdrengen

Archiefbescheiden

.. bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten; 

-

Archiefwet 1995, artikel 1 lid 1 sub c

Archiefstuk

Een archiefstuk is een manifestatie van een handeling.

Peter Horsman

Uitspraak 16 december 2009

Archiefstuk

Een archiefstuk is een informatieobject dat is opgenomen in een archiefsysteem.

Rienk Jonker -
Archiefwaardig (een definitie)

De kwaliteit van informatie die technisch gezien voldoet aan de eisen van de goede, geordende en toegankelijke staat.

(bijvoegelijk naamwoord)

Rienk Jonker -
Architectuur

Vanuit een bepaald gezichtspunt en op een bepaald abstractieniveau herbruikbare modelmatige of schematische weergave van een waargenomen werkelijkheid.

Rienk Jonker -
Archival science

It is a science with methodologies that is in a way a secure scientific theory that cannot be proven wrong, because it has always been reinvented in totally different contexts, environments, places and times – only the re-inventors are not aware of this fact.

Rienk Jonker

A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information (full text)

Archival science a continuity

Archival science is a science with methodologies that is in a way a secure scientific theory that cannot be proven wrong, because it has always been reinvented in totally different contexts, environments, places and times – only the re-inventors are not aware of this fact.

Rienk Jonker

Jonker, R, A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information, 2017 (blz, 75)

Archivaris en zijn/haar rol

Initially, there is one thing I want to point out: The archivist’s role in the documentation of personal rights is to be an archivist. It is not our job to pretend to be lawyers or social workers. It is not for us to decide whether the documentation we are able to find will be sufficient to get reparation or not. It is neither our role to engage in client counseling. We cannot grant people justice. But we can use our knowledge to locate whatever documentation there is to be found, so that the individuals may have their cases tried at the proper authorities. Our role, then, is to supply documentation and put this into the societal and administrative context. And this role is indeed difficult and challenging.

Gudmund Valderhaug

Weblog Depotdrengen - The good archivist

Archive (verb)

During the effectuation of a process, project or other activity recording of relevant information with its context for use and reuse in usable, findable and reliable form, contained and fixed in information objects in a way that use, management and persistence of it is verifiable ensured during the retention period that does justice to the retention interests.

Rienk Jonker -
Archiveren

It is "archiving" that provides people with the power to generate and share meaning and to establish, amongst themselves, the identities of all things within the world.

Brien Brothman

Declining Derrida: Integrity, Tensegrity, and the Preservation of Archives from Deconstruction, Archivaria, 1999. 48, Fall 1999 (blz 65)

Archiveren

Het tijdens de uitvoering van een proces, project of andere activiteit voor gebruik en hergebruik in bruikbare, vindbare en betrouwbare vorm vastleggen van informatie met bijbehorende context, opgenomen en gefixeerd in informatieobjecten, op een manier dat het gebruik, beheer en voortbestaan daarvan aantoonbaar is verzekerd gedurende de bewaartermijn die recht doet aan de bewaarbelangen.

 

Versie 11/1/2015

Rienk Jonker -
Archiveren

Het nemen of uitvoeren van maatregelen waarmee zowel verlies van integriteit, context en kwaliteit als bedreigingen van het voortbestaan van gegevens en functionaliteiten worden tegengaan.

 • Met kwaliteiten worden (impliciet) aspecten bedoeld als:beschikbaarheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, interpreteerbaarheid, raadpleegbaarheid, toegankelijkheid, vindbaarheid en dergelijke
Rienk Jonker

@FBVF Tweet van 15/10/2018

Archiveren

Archiveren = duurzame toegankelijkheid by design

Rienk Jonker

Tweet (13 oktober 2016)

Archiveren

het nemen of uitvoeren van maatregelen waardoor zowel

(1) integriteit, context en kwaliteit van gegevens met functionaliteiten behouden blijven en het voortbestaan van die gegevens en functionaliteiten wordt gegarandeerd als

(2) het gecontroleerd vernietigen van gegevens mogelijk is.

Een archief is dan een geheel van gearchiveerde gegevens.

Met kwaliteiten worden (impliciet) aspecten bedoeld als: authenticiteit, beschikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, interpreteerbaarheid, raadpleegbaarheid, leesbaarheid, toegankelijkheid, vernietigbaarheid, vindbaarheid, uitwisselbaarheid, uniciteit en dergelijke.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • beoordelen,
 • beveiligen,
 • bewaren,
 • converteren,
 • documenteren,
 • emuleren
 • migreren,
 • opnemen,
 • opslaan,
 • preserveren,
 • registreren,
 • selecteren,
 • toegankelijk maken,
 • transformeren,
 • vernietigen,
 • vervangen,
 • vindbaar maken
Rienk Jonker

LinkedIn

Pagina's