U bent hier

Bibliografie

Exporteer 363 resultaten:
A
Acker, A. (2016).  When is a record; A Research Framework for Locating Electronic Records in Infrastructure. 35.
Published in Research in the Archival Multiverse (2016)[bib]ref_10125[/bib], chapter 9 pages 288-323
Adriaans, P. (2013).  Information. The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
"The term ‘information’ in colloquial speech is currently predominantly used as an abstract mass-noun used to denote any amount of data, code or text that is stored, sent, received or manipulated in any medium."
Algemene Rekenkamer (1991).  Machineleesbare gegevensbestanden: archivering en beheer bij het Rijk.. 41.
Een MLG is een gegevensverzameling in digitale vorm op magnetische - of optische drager die uitsluitend met technische hulpmiddelen interpreteerbaar en begrijpelijk gemaakt kan worden. Tot een MLG worden gerekend: a. gegevens; b. dragers van gegevens; c. apparatuur (hardware) en d. programmatuur (software). Dit rapport, een afscheidscadeau voor de vertrekkend voorzitter van de Rekenkamer Frans Cordes, was een vervolgonderzoek naar de bevindingen van het rapport Archiefbeheer en -behoud bij het Rijk.
PDF-pictogram 310.pdf (8.34 MB)
Algemene Rekenkamer (1987).  Archiefbeheer en -behoud bij het Rijk. 42.
In dit rapport wordt aandacht besteed aan de manier van archiefbeheer van het rijk. Hier werden voor het eerst door de rekenkamer zorgen uitgesproken over de digitale informatie (bestanden) . " Daarnaast valt op dat nog onvoldoende is nagedacht over het archiveren van niet schriftelijke informatiedragers zoals beeldplaten, floppy disk's, computerbanden enz. " (blz. 42)
PDF-pictogram 251.pdf (8.25 MB)
Ampère, A-M. (1834).  Essai sur la philosophie des sciences, ou, Exposition analytique d'une classification naturelle de toutes les connaissances humaines.
Voorloper van het werk van Dewey, Otlet, Lafontaine en bijvoorbeeld Zaalberg.
Angevaare, I. (2009).  Toekomst voor ons digitaal geheugen: duurzame toegang tot digitale informatie in Nederland. 82.
Het interimrapport en de inputnotities zijn de neerslag van een onderzoek dat de NCDD in 2008/2009 heeft uitgevoerd naar de risico's die digitale informatie in de publieke sector lopen om verloren te gaan, en de organisatorische en beleidsmatige maatregelen die genomen moeten worden om die risico's te beheersen. Uitgebreide literatuurstudie en interviews met vele betrokkenen leidden tot het eerste intersectorale beeld van de situatie in Nederland, bij zowel overheid als wetenschap als cultureel erfgoed.De interimrapportage zal input zijn voor de nationale conferentie die de NCDD op 18 september 2009 organiseert. Daarna zal de NCDD haar strategisch programma vaststellen om een infrastructuur voor digitale informatie in Nederland te ontwikkelen.
Ankersmit, F., & Klinkers L. (2008).  De tien plagen van de staat; De bedrijfsmatige overheid gewogen.
Aoki, K., Boyle J., & Jenkins J. (2006).  Bound by law (Tales from the Public Domain).
Arends, S., Maçka I., Thoen I., & van der Vliet L. (2014).  Rapport Metatrends: Fundamentele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving 1976 - 2005. 74.
Het identificeren van metatrends In de eerste van fase van onderzoek heeft het onderzoeksteam een quick scan gemaakt van de verschillende bronnen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), met name de Sociale en Culturele Rapporten over de periode 1976-2005. Dat leverde een inventarisatie op van maatschappelijke ontwikkelingen in de periode 1976-2005. Hierin was een aantal trends te onderscheiden die zowel op een hoger niveau lagen als betrekking hadden op een groot deel van die domeinen, ofwel maatschappijbrede relevantie hadden. Voor dergelijke trends op dit hoogste niveau is de benaming ‘metatrend’ gekozen. Een metatrend is door het onderzoeksteam gedefinieerd als ‘een ontwikkeling die zich maatschappijbreed manifesteert en die op meerdere maatschappelijke domeinen te herkennen is in het handelen van verschillende actoren en in het ontwikkelen van beleid’. Metatrends als kader De metatrends vormen het brede maatschappelijke kader waaraan domeinspecifieke trends kunnen worden gerelateerd. Ze vormen het raamwerk voor de interpretatie van de ontwikkelingen in de domeinen en voor het leggen van verbanden daartussen. Tijdens de uitvoering van project en de onderzoeken per domein waren de metatrends aldus een belangrijk hulpmiddel om binnen een maatschappelijk domein de relevante trends te identificeren en om verbanden te kunnen leggen tussen trends en hotspots in verschillende domeinen. Definities en beschrijvingen In het vervolg van het project zijn de metatrends verder ontwikkeld en aangescherpt en is de lijst aangepast. In een aantal gevallen werd dit weer gevoed vanuit het onderzoek in de domeinen, wanneer daar maatschappelijke ontwikkelingen aan het daglicht kwamen die eigenlijk boven het niveau van de ‘gewone’ trends uitstegen. Om helder te maken wat de metatrends exact inhielden werden ze van puntige definities voorzien. De bevindingen uit het onderzoek hebben uiteindelijk geleid tot het vaststellen van de dertien metatrends die in dit rapport gepresenteerd worden. Hoewel voor het geheel van de maatschappijbrede trendanalyse 1976-2005 een heldere definitie bij de metatrends volstond, is besloten om deze ook te voorzien van een uitgebreide beschrijving, met concrete (ook cijfermatige) gegevens over de onderliggende ontwikkelingen. Hiermee werd aangetoond én getoetst dat de in het onderzoek geïdentificeerde metatrends inderdaad een maatschappijbrede uitwerking hadden. Het onderzoek dat is gedaan ten behoeve van de beschrijvingen en het nader specificeren en onderbouwen van de maatschappijbrede ontwikkelingen hebben dermate veel interessante informatie opgeleverd, dat het een substantiële inhoudelijke verrijking en verdieping is voor het project trendanalyse als geheel.
Arnbak, A. M. (2009).  Alles onder controle?. Instituut voor Informatierecht. 82.
Een beklemmend verhaal'Privacy is like oxygen. We really appreciate it only when it is gone.‛C.J. Sykes, in: R. Whitaker, The End of Privacy: How Total Surveillance Is Becoming a Reality, New Press 1998, nr. 33.
Arnold, A. G., & Glashouwer B. (2005).  De moderne informatiehuishouding van de digitale overheid: het archief op het bureau. Papernote no. 17, PDF-pictogram 7573.pdf (633.81 KB)
Aslander, M., & Witteveen E. (2010).  Easycratie; De toekomst van werken en organiseren. 172.
Easycratie roept op tot een nieuwe manier van werken, organiseren én samenwerken die dwars door bestaande organisatiestructuren heen gaat.Aangetroffen op de site Rijnland-Weblog. Zie ook de bijbehorende websiteJe gaat je wel afvragen wat voor gevolgen dit heeft voor de informatiehuishouding en archiefvorming.
B
Baak, P., & Koenen K. (1999).  Het geheugen als actieve kracht; De archieffunctie binnen de digitale overheid.
Bak, G. (2012).  Continuous classification: capturing dynamic relationships among information resources. 287-318.
Barry, R. E. (1994).  Best Practices for Document Management in an Emerging Digital Environment. Records Management Bulletin, the journal of the Great Britain Records Management Society (RMS). 11.
Bearman, D. (1992).  Diplomatics, Weberian Bureaucracy, and the Management of electronic Records in Europe and America; European archives in an era of change.. American Archivist. 55(Winter 1992), 
Over de relatie tussen oorkondenleer en de digitale ontwikkelingen in de administratieve organisatie.
Bearman, D., & Hedstrom M. (1993).  Reinventing archives for electronic records: Alternative service delivery options. 17.
We moeten overstappen van het papieren paradigma naar het digitale paradigma.
PDF-pictogram 2031_BearmanHedstrom.pdf (791.77 KB)
Bearman, D. (1992).  Information technology standards and archives. Archives and Europe without Boundaries. 2,
Over het belang van standaarden voor archiefbeheer.
Bearman, D., & Sochats K. (1995).  Metadata Requirements for Evidence. The Pittsburgh Project.
Records are at one and the same time the carriers, products and documentation, of business transactions. De tekst staat op de site van Archives & Museum Informatics Archimuse.com . Citaat: "Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping: The Pittsburgh Project This site was recovered in 2002 (using the Wayback Machine) following its disappearance from the Web site of the University of Pittsburgh. Unfortunately, not all pages were retrievable." Dat is het risico die resultaten van projecten lopen. Een project is altijd een eenmalige activiteit, er wordt een product geleverd en in de meeste gevallen blijven de resultaten verweesd achter. Vaak worden er geen (beheers)maatregelen genomen die de continuiteit van het product garanderen. 
Bearman, D. (1994).  Electronic evidence; Strategies for managing records in contemporary organizations. 314.
A collection of articles previously published between 1989 and 1993 in a variety of periodicals and reports:
Beavers, A. F. (2012).  A Brief Introduction to the Philosophy of Information. 11.
Bij informatiefilosofie staat de vraag 'wat is informatie' centraal.
Becker, I. Christa (2012).  A climate of change in the education of German archivists?.
Lezing tijdens het International Council on Archives Congress in Brisbane 2012.Bevat ook een mooie Duitse spiegel voor Nederlandse archivarisen over het gebrek aan bestendigheid van de resultaten van Nederlandse projecten en de beperkte inbedding daarvan in het dagelijkse werk.
Becker, C., Rauber A., Heydegger V., Schnasse J., & Thaller M. (2008).  A Generic XML Language for Characterising Objects to Support Digital Preservation. Technische Universität Wien, Institut für Softwaretechnik und interaktive Systeme, Wien, 2008..
Een metataal voor de controle van de kwaliteit van de conversie/migratie van het ene bestandsformaat naar de andere. Kan mogelijkerwijs gebruikt worden bij vervanging van bijvoorbeeld .DOC naar ODF of PDF/A.
Bekel, P. (2008).  De betekenis van Web 3.0 en het semantic web.
Bekel, P. (2008).  De klassieke benadering van Web 3.0.

Pagina's